نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: شعر

بازار یوسف فروشان

ما را به یک کلاف به یک نان فروختند ما را فروختند و چه ارزان فروختند اندوه و درد ازاین که خداناشناس ها ما را چقدر مفت به شیطان فروختند ای یوسف عزیز ! تو را مصریان ، مرا بازاریان مومن ایران فروختند یک عده خویش را پس پشت کتاب ها یک عده هم کنار […]

بیچاره شاعران که تورا کم سروده اند!

ای اتفاق تازه شمشادهای باغ منظومه ی حماسه ی فریادهای باغ بیچاره شاعران که تورا کم سروده اند شاید که مستحق کرامت نبوده اند ای آنکه با کرامت تردید ناپذیر کردی بنای فطرت ما را خدا پذیر در سینه غیر نام تو را حک نمی کنیم ما هیچ در امامت تو شک نمی کنیم ماییم […]

مرا ترکی است…

مرا ترکی است مشکین موی و نسرین بوی و سیمین بر سها لب، مشتری غبغب، هلال ابروی و مه پیکر چو گردد رام و گیرد جام و بخشد کام و تابد رخ بُود گلبیز و حالت خیز و سحر انگیز و غارتگر دهانش تنگ و قلبش سنگ و صلحش جنگ و مهرش کین به قد […]

تعزیت داشتن شیعهٔ اهل حلب هر سالی در ایام عاشورا به دروازهٔ انطاکیه و رسیدن غریب شاعر از سفر و پرسیدن کی این غریو چه تعزیه است

روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب گرد آید مرد و زن جمعی عظیم ماتم آن خاندان دارد مقیم ناله و نوحه کنند اندر بکا شیعه عاشورا برای کربلا بشمرند آن ظلمها و امتحان کز یزید و شمر دید آن خاندان نعره‌هاشان می‌رود در ویل و وشت پر همی‌گردد همه صحرا […]