نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: تاریخ

حذف عاقلان

افراطی ها برای آن که همه امور را به قبضه خود درآورند، چاره ای جز «حذف» عناصر معتدل و با تدبیر ندارند، و برای این که در حذف موفق شوند بناچار ابتداء باید با القاء سوءظن و طرح تحلیل های غیر واقعی آنان را در معرض اتهام قرار داده و جوّ روانی برعلیه آنان بوجود […]

امتناع مردم قزوین از لعن امیر المؤمنین علیه السلام

 کتب امام رافعی فی التدوین فی اخبار قزوین : وکان عمال خالد بن عبد الله القسری وسائر عمال بنی أمیة یلعنون فی هذا المسجد (مسجد قزوین) علیاً رضی الله عنه حتى وثب رجل من موالی بنی الجند وقتل الخطیب وانقطع اللعن من یومئذ . امام رافعی در التدوین فی اخبار قزوین می‌نویسد : کارگزاران خالد […]