رنگ آسمان

به آسمان نگاه کنید و از خودتان این پرسش های ساده را بپرسید که چرا آسمان آبی است؟ چرا غروب خورشید سرخ است؟ چرا ابرها سفیدند؟ فیزیک پاسخ تمام این پرسش ها را می دهد! نور خورشید متشکل از تمام رنگ های رنگین کمان است. اما در عبور از جو، مولکول ها و ذرات بسیار […]