آموزش نماز!

توسط: حسین جعفرزاده

کلاس پنجم که بودیم، ملایی به ما درس دینی می داد. اسمش فتح الله خان بود، مردی خپل با صورتی پرلک و پیس و صدایی نکره. فضایل زکات و وظیفه ی حج را درس می داد؛ از دقایق اجرای پنج وعده نماز روزانه می گفت و ما را وا می داشت آیه هایی از قرآن حفظ کنیم و هر چند معنایش را نمی گفت، امام به اصرار و گاهی به کمک ترکه ی بید مجنون یادمان می داد که کلمات عربی را درست تلفظ کنیم تا خدا صدای ما را بهتر بشنود.

خالد حسینی،بادبادک باز