بینش و آزادی!

توسط: حسین جعفرزاده

ما کودکان را تحت آموزش و پرورش اجباری قرار می دهیم که مسلما با آزادی منافات دارد و در توجیه آن می گوییم که نادانی زیانش برای ما بیش تر از زیان محدودیتی است که برای جلوگیری از آزادی برقرار می گردد. این حکم، به نوبه ی خود، بستگی به تعریف ما از خوب و بد، ارزش های اخلاقی، دینی و فکری ما دارد که این ها هم بستگی به برداشت از انسان و خواست های اساسی فطرت او دارد؛ یعنی راه حل ما برای این مشکلات، به بینش ما بستگی دارد که راهنمای ماست تا بدانیم کمال زندگی انسانی چیست.

 

مایکل ساندل،لیبرالیسم و منتقدان آن،ترجمه احمد تدین،ص۵۱٫