دو راهی ارزش یا آزادی!

توسط: حسین جعفرزاده

لیبرال ها می گویند که آن ها هم به اندازه ی دیگران از چاپ و نشر تصاویر مستهجن متنفرند؛ ولی تفاوتی که با دیگران دارند در این است که برای تساهل یا آزادی گزینش، ارج بیش تری قائلند…
وقتی که ارزش های مهم دیگری، صرف نظر از تساهل و آزادی انتخاب، در خطر است، چرا باید به این دو ارزش اولویت داد؟

 

مایکل ساندل،لیبرالیسم و منتقدان آن،ترجمه احمد تدین،ص۶٫