آزادی در محدوده قانون

توسط: حسین جعفرزاده

آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و می دهد، بکند و آن چه قانون منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام او نگردد. در این صورت، اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت.

 

منتسکیو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،ص۳۹۴٫