رنگ آسمان

توسط: حسین جعفرزاده

به آسمان نگاه کنید و از خودتان این پرسش های ساده را بپرسید که چرا آسمان آبی است؟ چرا غروب خورشید سرخ است؟ چرا ابرها سفیدند؟ فیزیک پاسخ تمام این پرسش ها را می دهد! نور خورشید متشکل از تمام رنگ های رنگین کمان است. اما در عبور از جو، مولکول ها و ذرات بسیار ریز گرد و خاک (بسیار کوچک تر از یک میکرون) این نور را در همه ی جهت ها پراکنده می کنند. این عمل پراکندگی ریلی نامیده می شود. نور آبی بیش از همه ی رنگ ها پراکنده می شود یعنی حدود پنج برابر نور قرمز. بنابراین وقتی هنگام روز در هر جهت به آسمان بنگرید، رنگ آبی غالب است؛ به این دلیل آسمان آبی ببه نظر می رسد. اگر از سطح ماه به زمین نگاه کنید (شاید عکس هایش را دیده باشید)، آسمان آبی نیست –بلکه مثل آسمان شب سیاه است. چرا؟ زیرا ماه جو ندارد.
چرا غروب آفتاب سرخ است؟ درست به همان دلیل که آسمان آبی است. وقتی خورشید در افق باشد، پرتوهای نور آن باید از ضخامت بیشتری از جو عبور کنند، در نتیجه نورهای سبز، آبی و بنفش بیشتر پراکنده و از نور عبوری حذف می شوند. وقتی نور به چشمان ما –و ابرهای بالای سرمان- می رسد بیشتر از زرد، نارنجی و به ویژه قرمز تشکیل شده است. به این دلیل گاهی هنگام طلوع و غروب خورشید به نظر می رسد آسمان آتش گرفته است.
چرا ابرها سفیدند؟ قطره های آب موجود در ابرها بسیار بزرگ تر از ذرات ریزی هستند که آسمان ما را آبی می کنند و وقتی نور از این ذرات بسیار بزرگ تر پراکنده شود، تمام رنگ ها به یک اندازه پراکنده می شوند. این باعث می شود نور سفید باقی بماند. اما اگر ابری پر از رطوبت باشد یا در سایه ی ابر دیگری قرار بگیرد، نور چندانی از آن عبور نمی کند و ابر تیره می شود.

به خاطر فیزیک ، والترلوین ، وارن گولدستاین