بیوت

توسط: حسین جعفرزاده

یکی از مشکلات و موانع پیشرفت و اصلاح روحانیت عدم توجه علما و مراجع به صلاحیت و عدم صلاحیت فرزندان خودشان برای پوشیدن جامه روحانیت و در این سلک درآمدن است. این صلاحیت همه جا و درباره همه کس باید رعایت شود و عدم رعایت آن در مورد دیگران نوعی خسارت وارد می ‏آورد و در مورد فرزندان‏ شخصیت ها نوعی دیگر و بدتر؛ به صورت یک علف هرزه قوی و مانع رشد بوته ‏های مفید درمی ‏آیند؛ اتکا به شخصیت سلف، آنها را لوس و ننر و امتیازطلب و مسرف بار می‏ آورد؛ احیاناً روحیه‏ های متمایل به لوسی و اسراف و عیاشی و ولنگاری را در خود جمع می‏ کنند و اخلاق آنها را نیز فاسد می‏ کنند، و چون اهل درس و تحصیل نیستند همه حواسشان متوجه پست ها و مقامات است که کی برد و کی محروم شد و چگونه خودشان آنها را بربایند یا به دوستان خودشان اختصاص دهند؛ به بودجه روحانیت تحمیل بزرگی هستند؛ تدریجاً به صورت بیتی درمی‏ آیند و اما عن جدٍّ خود را وارث بودجه روحانیت می‏ شمارند، فرزندان لاابالی و احیاناً لاخدا از پسر و دخترشان دائماً از این سفره ارتزاق می‏ کنند. این ها داستان رافع العصا را به یاد می‏ آورند که مردم را از سلفشان بیزار می‏ کنند.

.
یادداشت‏های استاد مطهری، ج ‏۴، ص: ۵۵۴